Notariusz

•  sporządza akty notarialne (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, prawa użytkowania wieczystego, umowy zniesienia współwłasności, umowy o podział majątku wspólnego, umowy o dział spadku, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty, oświadczenia o ustanowieniu służebności, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, czynności z zakresu prawa spółek: umowy i akty założycielskie spółek)

•  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

•  sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu)

•  spisuje protokoły (protokoły z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, protokoły dziedziczenia, protokoły dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń)

•  sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

•  sporządza inne czynności notarialne wynikające z odrębnych przepisów.

 

Zgodnie z treścią art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Wszelkich informacji i porad związanych z czynnościami, których zamierzacie Państwo dokonać, notariusz udziela nieodpłatnie.

 

 
Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

 W celu dokonania czynności notarialnych proszę o kontakt. Udzielę Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wymaganych w Państwa przypadku dokumentów.

 

 
Opłaty

 Notariuszowi za przeprowadzenie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564). Taksa notarialna podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (tzw. VAT), przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

 Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie, notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

W celu uzyskania informacji dotyczących wysokości pobieranych opłat, proszę o kontakt telefoniczny lub przez e-mail.

 

Zapraszam do mojej kancelarii

usytuowanej w ścisłym centrum Warszawy.


 

  • Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalanie terminu i godziny spotkania z notariuszem. Istnieje możliwość umówienia terminu czynności w innych dniach i godzinach.

  • Siedziba Kancelarii Notarialnej zlokalizowana jest w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 38 lok. 9, niedaleko Pałacu Kultury i Nauki, przy stacji metra Centrum. Lokal Kancelarii usytuowany jest na trzecim piętrze budynku, w którym znajduje się winda.

  • Czynności notarialnych dokonuję w Kancelarii Notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© year - Kancelaria notarialna Anna Brzozowska. Wszelkie prawa zastrzeżone.